„Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego”


***

„Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego” to tytuł zorganizowanej przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego konferencji, która odbyła się 11 maja  br. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Zebrani przedstawiciele tych zawodów oraz zaproszeni goście wysłuchali wykładów okolicznościowych: prof. dr. hab. Witolda Kuleszy “Zagadnienia ochrony dobrego imienia osób wykonujących zawody zaufania publicznego” oraz prof. dr. hab. Marka Chmaja, który omówił zagrożenia dla samorządów zawodów zaufania publicznego, przedstawiając także najważniejsze wyroki TK związane z działalnością tych samorządów i deregulacją.

W czasie dyskusji panelowej przedstawicieli Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przedstawione zostały najważniejsze problemy samorządów zawodowych oraz reprezentowanych grup zawodowych.   Mirosław Kacprzyk Prezes Łódzkiej  Izby  Lekarsko–Wetrynaryjnej  zwrócił uwagę  na  zły  nawyk  rządzących polegający na  zwiększaniu  zadań  dla  samorządów  nie  dając na  to  środków. Jest  to sposób  na  pozbywanie  się  kosztownych i trudnych  obowiązków państwa . Nie  tworzy się  również  klimatu do  dyskusji  merytorycznej na  temat  tworzenia  nowych  aktów prawnych w  tym  ustawy  o tworzeniu  super inspekcji  ,,Bezpieczeństwa Żywności”. Prace nad  tą  ustawą  prowadzone  są  w  tajemnicy  przed opinią publiczną  i samorządem zawodowym. W  swoim wykładzie prof.  Witold  Kulesza podkreślił , iż nie  wolno czekać na pojawienie  się  nowego  prawa, ale  należy uczestniczyć w jego tworzeniu.

Dyskutowano  nad tym jak bronić się przed likwidacją  samorządów, co dotknęło samorząd  urbanistów , a także jakie  zastosować  działania prowadzące do  wzajemnego wsparcia zawodów zaufania  publicznego. Zdaniem  prawników  pojawiają  się  pomysły opodatkowania  samorządów na cele  kontrolne wobec  nich. Niepokoi  również fakt braku debaty nad procesem deregulacji i  to mimo braku argumentów przemawiających za tym procesem.

Samorządy medyczne widzą swoją ważną rolę w ochronie interesów całego społeczeństwa z  punktu widzenia bezpieczeństwa żywności.

Deklarację współpracy z samorządami zawodowymi wyraził Wojewoda Łódzki prof. dr hab. Zbigniew Rau, który podkreślił, że istnienie samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego jest wyrazem społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie. Zwrócił również uwagę na fenomen istnienia i działalności Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – ta inicjatywa powinna znaleźć naśladowców także w innych województwach.

Zebrani jednoznacznie ocenili, że samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego dostrzegają potrzebę podjęcia działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu zaufania do zawodów zaufania publicznego.

140_DSC6422 82_DSC6316 49_DSC6259  46_DSC6255 97_DSC6332

* * *