Przepisy, informacje

Lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt
 3. mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
 4. posiadać czytnik mikroczipów
 5. znać przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym

Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki i chcący uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą  złożyć w Izbie Lekarsko Weterynaryjnej wniosek o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt  w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów. Wniosek można przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście. Izba Lekarsko Weterynaryjna zarejestruje lekarza i zaopatrzy odpłatnie w druki paszportów. Paszporty należy odebrać osobiście lub zamówić przesłanie pocztą.

 Lekarz wystawiający paszport pobiera od właściciela opłatę za wystawiony paszport w kwocie 100 PLN brutto. Opłata nie zawiera kosztów szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia.

Paszport można wydać zwierzęciu, które posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie oraz jest oznakowane mikroczipem.
 • Uprawniony przez Izbę lekarz weterynarii wydaje paszporty dla zwierząt domowych, towarzyszących- psów, kotów, fretek przemieszczanych w celach niehandlowych.
 • Paszporty należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami
 • Przy wystawianiu paszportów należy używać nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym np. Rzeczpospolita Polska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Niderlandów. Pełen wykaz znajduje się w instrukcji Dobra_Praktyka_Wystawiania_Paszportow_tekst_jedn
 • Od dnia 3 lipca 2011 r. jedyną akceptowalną metodą znakowania zwierząt towarzyszących jest mikroczip (wyjątek stanowią zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed tą datą, pod warunkiem że w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód potwierdzający oznakowanie tatuażem przed datą 3 lipca 2011r. ). Jeżeli zwierze, któremu lekarz wystawia paszport posiada już czytelny mikroczip, a nie można ustalić daty jego implantacji, jako datę implantacji należy przyjąć datę wystawienia paszportu. Identyfikacja zwierząt
 • Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wydający paszport, w przypadku pomyłki przy wypisywaniu paszportu lekarz weterynarii winien wypisać nowy paszport. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz.
 • Wymogi krajów do których przewożone jest zwierzę towarzyszące przedstawia posiadacz zwierzęcia, lekarz weterynarii odpowiada za spełnienie wymogów kraju do którego jest przewożone zwierzę
 • Szczegółowe przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt do krajów UE oraz do krajów trzecich znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/ w zakładce podróże ze zwierzętami.

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi