Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC lekarzy Weterynarii

Od dnia 1 marca 2023r. do 28 lutego 2025r. lekarze weterynarii, członkowie Łódzkiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej zostaną objęci nowym ubezpieczeniem.

Ubezpieczeniem OC na sumę 20000 zł  z franszyzą redukcyjną 1000zł objęci są członkowie, których zaległość w składkach nie przekracza kwoty 300 zł, tj. kwoty równej wysokości półrocznej składki
Lekarze weterynarii, których zaległości w opłacaniu składki przekracza kwotę 300 zł nie są objęci ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC swym zakresem nie obejmuje zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii- funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. Lekarze weterynarii zatrudnieni w Inspekcji, którzy jednocześnie wykonują zawód lekarza w ramach zakładu leczniczego proszeni są o przekazanie takiej informacji do Biura Izby w celu dopisania ich do listy lekarzy objętych ubezpieczeniem.

Warunki ubezpieczenia OC na sumę 20000 zł
Franszyza redukcyjna – 1000zł

Przedmiotem ubezpieczenia OC zawodowego są zobowiązania jakie mogą powstać dla ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego a w szczególności na:

  • badaniu stanu zdrowia zwierząt,
  • rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,
  • leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych,
  • badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania,
  • wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne,