Dokumenty w sprawie przyznania pwz

Zgodnie z art. 2 ust 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu oraz wpisała się na listę lekarzy weterynarii.

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznaje Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna właściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następującym warunkom:

  • posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej,
  • posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię lub uczelnię zagraniczną uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zawodu lekarza weterynarii,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną,
  • korzysta w pełni z praw publicznych.

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, należy dopełnić następujących formalności :

1. Dostarczyć do biura Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej :

 

pieczątka_lekarza_weterynarii