Stanowisko dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń osób prowadzących działalność gospodarczą, a wynikające z Ustawy z 31 marca 2020r.

 Stanowisko Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 z dnia 9 kwietnia 2020r.

w związku z rozstrzygnięciami dotyczącymi obowiązkowych ubezpieczeń osób prowadzących działalność gospodarczą wynikające z  Ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. ( Dz.U. z 2020 poz.568 )

Art. 31zs. 1. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.

  1. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.
  2. Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 Zatem żądanie złożenia przez lekarzy weterynarii przy podpisywaniu umów zlecenia badania mięsa, zaświadczeń o opłaceniu składek na ZUS w czasie ogłoszonego stany epidemii jest pozbawione podstawy prawnej, a nadto bezprzedmiotowe skoro ustawodawca uznaje składki  – w przypadku uzyskania zwolnienia obowiązku ich zapłaty – za opłacone.